Algemene voorwaarden, Privacy beleid & Disclamer, Aansprakelijkheid
Stenvert Design h.o.d.n. PTmonique | Monique Timmer | I'm a Fit Foodie | Clean Supplements

Algemene voorwaarden en Privacy beleid 

De website moniquetimmer is onderdeel van www.ptmonique.nl 
Lees ook de algemene voorwaarden van PTmonique, welke ook van toepassing zijn.

PTmonique respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. PTmonique zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling.

Monique Timmer is de Functionaris Gegevensbescherming van moniquetimmer, zij is te bereiken via monique@ptmonique.nl

Bescherming Persoonsgegevens:

Wanneer je iets bij ons bestelt willen wij niet dat iemand er met jouw persoonsgegevens vandoor gaat. Daarom doen we er alles aan om jouw privé-gegevens ook echt privé te houden.

PTmonique slaat je persoonlijke gegevens op in een beveiligde database en wij geven je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden. Om je bestelling zo goed mogelijk te verwerken, hebben we wel eerst jouw gegevens nodig.

Welke informatie hebben wij van jou nodig?

Voor- en achternaam
Om de bestelling te leveren aan de juiste persoon.

Adres en woonplaats
Dit adres gebruiken wij voor de correcte levering van jouw bestelling.

Telefoonnummer
Mochten wij je willen informeren over je bestelling dan doen wij dit op bepaalde momenten ook telefonisch.

Betaalgegevens
Je betaalgegevens worden door middel van een beveiligde verbinding rechtstreeks naar de bank verstuurd.

IP-adres
Jouw ip-adres wordt bij het plaatsen van je bestelling opgeslagen om misbruik bij betaling te herkennen.

E-mailadres
Bij elke bestelling ontvang je van ons, zodra wij je bestelling ontvangen hebben, een bevestiging per e-mail. Zodra je bestelling klaar staat om verstuurd te worden ontvang je nogmaals een e-mail, zodat duidelijk is dat de bestelling is verwerkt. Als PostNL het pakket in ontvangst heeft genomen ontvang je van hen een e-mail met de track & trace code. Nieuwsbrieven kan je natuurlijk ook van ons ontvangen. Ook gebruiken wij je email om informatie en aanbiedingen te doen (je komt automatisch op onze mailinglijst zodra je op wat voor manier ook je email adres hebt ingevuld).

Persoonsgegevens die wij verwerken:

PTmonique verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

PTmonique verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- gezondheid (maar alleen als jij het naar ons e-mailt omdat het nodig is om te achterhalen of één van onze producten bijdraagt aan jouw gezondheid).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

PTmonique verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder op basis van het gerechtvaardigd belang namelijk een commercieel belang
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren op basis van het vitale belang
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten op basis van het gerechtvaardigd belang namelijk een commercieel belang
- Om goederen en diensten bij je af te leveren op basis van het vitale belang
- PTmonique analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Dit doen op basis van het gerechtvaardigd belang namelijk een commercieel belang
- PTmonique verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte op basis van de grondslag overeenkomst

Geautomatiseerde besluitvorming:

PTmonique neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PTmonique) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

PTmonique bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Mocht je bij ons een product hebben gekocht dan zijn wij wettelijk verplicht om je factuurgegevens minimaal 7 jaar te bewaren.

Persoonsgegevens die wij van je hebben zonder dat je een klant bent zullen we bewaren zolang je onze emails leest. Wij controleren om de drie maand of jij ze nog opent. Zodra je dat 90 dagen niet hebt gedaan dan verwijderen wij jouw gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden:
PTmonique deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. PTmonique, blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

PTmonique gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. PTmonique, gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PTmonique, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar monique@ptmonique.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

PTmonique wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

PTmonique, neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via monique@ptmonique.nl


Algemene Voorwaarden producten Clean Supplements & PowerSlim

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Levering en uitvoering
Artikel 10 - Abonnement

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Monique Timmer Stenvert
Handelend onder de namen: M. Stenvert Design | PTmonique | i'm a fit foodie | Monique Timmer

Vestigingsadres:
Schoepenweg 51C
8243PX Lelystad

Telefoonnummer: 0614440968
Contact: administratie@ptmonique.nl

Bereikbaarheid:
Van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 - 17.00 uur

KvK-nummer: 546 59 787
BTW nummer: NL193395253B04

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de producten van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of diensten voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 4. Wanneer u het aanbod aanschaft heeft u automatisch toestemming gegeven om bovenin de website vermeld te worden. Wilt u dit niet dan heeft u het recht om dit te laten verwijderen/niet opgenomen te worden. Neem hiervoor simpelweg contact op via administratie@ptmonique.nl

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 7 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 5. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 6. Op alle PowerSlim producten en verse producten met een houdbaarheidsdatum is geen herroepingsrecht van toepassing.
 7. Op producten die voor de een klant zijn besteld middels bevestiging via social media kanalen of e-mail is geen herroepingsrecht van toepassing.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 7 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens deze bedenktijd zal de consument zorgvuldig om moeten gaan met het product en de verpakking. Het uitgangspunt dat hierbij gehanteerd kan worden, is dat u als consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dat ook in een winkel zou mogen doen.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door contact op te nemen met de klantenservice.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 7 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

Artikel 9 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 - Abonnement

 1. Als abonnee van PTmonique krijg je elke maand automatisch het aangeschafte product thuis voor een vast bedrag per maand. Lees dit artikel voor de precieze datum van van levering: Wanneer kan ik mijn volgende bestelling verwachten?
 2. Het abonnement gaat in op de datum waarop PTmonique de betaling van de consument heeft verwerkt.
 3. Voor het gebruik van het abonnement is een vaste maandelijkse vergoeding verschuldigd (tenzij anders overeengekomen, bijvoorbeeld in het kader van een eenmalig-aanbod) die op de website vermeld staat. PTmonique behoudt zich het recht voor om de tarieven te wijzigen. Wijzigingen zullen door PTmonique onder meer middels de website vooraf bekend worden gemaakt.
 4. De consument kan het abonnement op elk gewenst moment opzeggen door te mailen naar de klantenservice.
 5. De abonnementskosten voor producten van PTmonique worden bij het aangaan van het abonnement in rekening gebracht en maandelijks daarna, behoudens opzegging, op dezelfde dag (of de eerstvolgende geschikte werkdag, ter keuze van PTmonique automatisch afgeschreven. PTmonique behoudt zich het recht voor om het tijdstip van het in rekening brengen van de abonnementskosten te wijzigen, bijvoorbeeld in het geval dat de abonnementskosten niet in rekening kunnen worden gebracht wegens een ontoereikend banksaldo.
 6. Door het aanschaffen van een abonnement autoriseert de consument PTmonique om maandelijks de abonnementskosten, tegen het dan geldende tarief, af te schrijven via de door consument geselecteerde betalingsmethode (bankrekening, creditcard of paypal account).
 7. Geïncasseerde bedragen dienen te worden gestorneerd via de bank van de consument op het moment dat ondernemer en consument overeen zijn gekomen dat er een situatie is voorgedaan waarbij de consument het recht heeft om te storneren.
 8. PTmonique is gerechtigd om het abonnement met onmiddellijke ingang onmogelijk te maken en/of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien PTmonique niet in staat is de verschuldigde vergoeding via de opgegeven betaalmethode te incasseren, of indien een reeds geïncasseerd bedrag wordt gestorneerd.
 9. PTmonique verricht geen terugbetalingen of crediteringen voor gedeeltelijk gebruikte producten.
 10. Bij beëindiging van het abonnement komen alle aanspraken van de consument jegens PTmonique te vervallen.

Disclamer

Op de website www.imafitfoodie.nl | www.moniquetimmer.nl | www.ptmonique.nl is informatie te vinden over sport, voeding, afslanken en een gezonde levensstijl. Wij doen ons uiterste best om deze informatie zo zorgvuldig mogelijk, compleet en juist samen te stellen. De informatie op onze website, in onze nieuwsbrieven, in onze brochures, in onze fysieke en digitale uitgaves en in andere uitingen kunnen echter niet worden beschouwd als een medische diagnose. Wij raden onze lezers dan ook nadrukkelijk aan om altijd met jouw arts, therapeut en/of diëtist te overleggen over jouw persoonlijke gezondheidssituatie.

Ondanks dat wij de informatie op onze website, in onze nieuwsbrieven en andere uitingen zo zorgvuldig mogelijk samenstellen, stellen wij ons niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat door onjuistheid of onvolledigheid van deze informatie. Uiteraard stellen we het wel op prijs als je ons attendeert op eventuele onjuistheden.

De intellectuele eigendomsrechten op de informatie op deze website liggen bij PTmonique en haar licentiegevers. Om deze informatie te gebruiken, dient vooraf schriftelijke toestemming aan ons te worden gevraagd.

De informatie op deze website kunnen wij op ieder moment wijzigen zonder dat wij daar melding van hoeven te maken. Dat geldt ook voor informatie met betrekking tot onze tarieven en diensten en voor reacties op onze website.

Disclaimer PTmonique producten en supplementen

De informatie van onze producten/supplementen is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is in geen enkel opzicht bedoeld als voorschrift, aanbeveling of behandeling.

Consulteer uw arts of medisch behandelaar voor gebruik van onze producten/supplementen indien u zwanger bent of borstvoeding geeft, indien u een medische conditie heeft of wanneer u medicatie gebruikt.

De producten/supplementen, uitingen en beschrijvingen in onze brochures en website(s) zijn niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies en niet bedoeld ter diagnose, behandeling, genezing of preventie van enige ziekte of aandoening.

Consulteer altijd uw arts of medisch behandelaar m.b.t. vragen over uw medische conditie of symptomen. Voor onze producten/supplementen geldt dat sommige vitaminen, mineralen, kruiden of andere nutriënten mogelijk interacties kunnen hebben met recept medicatie. Consulteer uw arts voor advies. Lees altijd voor gebruik de productlabels m.b.t. waarschuwingen betreffende specifieke ingrediënten en gebruik.

Aan de productomschrijvingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Productomschrijvingen zijn niet geëvalueerd door enige overheidsinstelling en er kunnen geen medische claims aan worden ontleend.

Alle beschreven producten zijn bedoeld als voedingssupplementen en producten voor gezondheid en welzijn.

De productomschrijvingen zijn met grootst mogelijk zorg samengesteld. Echter, i.v.m. de vele en steeds wijzigende wetgevingen en mogelijke onvolkomenheden aanvaard  I'm a Fit Foodie, PTmonique, M. Stenvert Design, Monique Timmer, Clean Supplements en PowerSlim geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik en overname van enige productomschrijving.

Producten en supplementen: Vanwege het gebruik van natuurlijke ingrediënten kunnen tussen de verschillende chargenummers afwijkingen in kleur en/of geur voorkomen.

Deze onderlinge verschillen doen niets af aan de kwaliteit van het supplement.

Wijzigingen in samenstelling of uitvoering zijn voorbehouden.

Productafbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Disclaimer Personal Hormoon Profiling | I'm a Fit Foodie

De informatie, het trainings-, voedings- en supplementenadvies is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Desondanks kan geen van bovengenoemde zaken worden beschouwd als een vervanger van het consult of een behandeling door een gekwalificeerde arts of therapeut.
Wij willen benadrukken dat u bij twijfel altijd contact op zou moeten nemen met uw gekwalificeerde arts of therapeut.
Overload, Monique Timmer, M. Stenvert Design, PTmonique, Clean Supplements en I'm a Fit Foodie, PowerSlim kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de informatie niet voldoet aan juistheid, volledigheid of effectiviteit.
Het gebruik van de informatie, het trainings-, voedings- en supplementen- advies geschiedt volledig op basis van eigen risico van de gebruiker.

Disclaimer samenwerking derden

PTmonique werkt mogelijk samen met derden die andere activiteiten, producten en of diensten, aanbieden. PTmonique is op geen enkele wijze verantwoordelijk en kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor activiteiten, producten en diensten van derden. Wij adviseren u dan ook uitdrukkelijk om alvorens uw arts of therapeut te raadplegen indien u een activiteit, producten en/of dienst wenst af te nemen.

Gelinkte internetwebsites

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo's zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk - niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.

Studio PTmonique | I'm a Fit Foodie | M. Stenvert Design | Monique Timmer | Clean Supplements
Schoepenweg 51C, 8243PX Lelystad, Info@ptmonique.nl |